Янгича ёндашувлар давр талаби

45.JPGТошкент шахар, Яккасарой туманидаги 144-мактабда бугунги кунда 977 нафар ўкувчи – ёшлар тахсил олмокда. Капитал реконструкциядан кейин кайта чирой очган мактаб биноси ва спорт иншоотлари киши кўзини кувнатади. Мактаб директори Гулчехра Расулованинг таъкидлашича, бу ердаги ям-яшил спорт майдончаларида болалар Шунчаки тўп тепмайди, балки спорт билан том маънода ўртоклашади. Балки шу сабабдир мактаб ўкувчиларининг 85 фоизи спортнинг турфа оламининг доимий мезбонларига айланиб улгурган. Мактабнинг эришаётган ютуклари факат шундангина иборат эмас. Бу ерда энг юкори малакага эга ўкитувчи – муаллимлар ёш авлодга дарс бериб келяпти. Мак­таб компьютер синфлари, кабинетлари замонавий техника ва жихозлар билан таъминланган. Шунингдек Ин­тернет тармогига ZiyoNET тармогига уланиш режалари кўзда тутилмокда. Мактабнинг яна бир ўзига хос жи­хати шундан иборатки, ўкув жараёнидаги масалалар асосан ота-оналар кўмитаси хамда хомийлик ва васийлик кенгаши аъзоларининг бевосита иштироки ва ёрдамида  килинади. Бу жараёнда махалла кўмиталари хам фаолликда асло четда колмайдим Шунингдек мактабда бошлангич синф ўкувчилари учун иссик овкат берилади. Турли сабзавот ва мева шарбатлари хам ўкувчиларнинг кундалик рационига киритилган. Якиндан буён фитобар хам иш бошлаган. Албатта, бундай яхши шароитда болаларнинг ўкиши ва ўзлаштириши хам намунали бўлиши, табиий. Ўкувчиларнинг деярли 80 фоизи мактаб микиёсида ўтказиладиган фан олимпиадаларида иштирок этиб, уларнинг кўпчилиги туман, шахар ва республика мусобакаларида хам фахрли ўринларни эгаллашга муваффак бўлиб келишмокда. Ўкувчиларнинг бу ютуклари эса бевосита уларнинг тўгаракларга кенг жалб килингани билан хам богликдир. Чунки мактабда 20 дан ортик тўгараклар фаолият кўрсатиб келинмокда. Бундан ташкари, ўгил-кизлар иктидорини ривожлантириш ва хунармандчиликнинг турли сохаларига ўргатиш максадида бисер тикиш, ашула ва ракс, бичиш-тикиш тўгараклари, футбол, баскетбол, волейбол, кўл жанги, шахмат, шашка спорт секциялари,«Хукукни таргиб этиш маркази»,«Ёш ижодкорлар» клуби хам фаолият юритиб келмокда. Шуни алохида кайд этиш керакки, бу тўгаракларга кам таъминланган ва кўп болали оилаларнинг болалари кенг жалб этилган.

Мактабнинг деярли хар бир педагоги ўз фан тўгарагини юри-тади. Шу боис улар тўгарак машгулотларини чин маънода кизикарли ва аъло даражада ўзлаштириладиган килиб ўтиш учун бор куч ва педагогик махоратидан фойдаланишга харакат килади.

144 – мактаб педагогик жамоаси тўгарак машгулотлари ўкув материалларининг ўзлаштириб борилишига накадар чукур ижобий таъсир эта олишини амалда исботлаб беришмокда.

Ютукларнинг сири жуда оддий. Мактабнинг бутун фаолияти ўкувчилар билан ўтказиладиган мониторингга узвий богликдир. Масалан, мактаб рухшуноси матнли синовлар асосида ўкувчиларнинг у ёки бу фанга нисбатан кизикиш ва карашларини, шунингдек, иктидори даражасини аниклаб олади. Кейин ушбу маълумотлар асосида болалар билан индивидуал иш олиб борилади. Шунингдек, ўкувчиларни фан олимпиадаларига тайёрлашда хам худди ана шундай си­новлар ўтказилади.

Ёш авлоднинг билим олиш сифатини оширишда эса мактаб методик уюшмаси ўзининг асосий ўрнига эгадир. Бу ерда замонавий дарс усулларининг методикаси педагоглар ўртасида кизгин мухокама килиниб, мактаб шароитига мосланган тарзда ишлаб чикилади. Энг мухими, педагоглар кобилиятли ўкувчилар билан индивидуал ишлаш усулларини хам йулга куйиб олишган.

Ўсиб келаётган авлод тарбиясида майда иш деган нарсанинг ўзи йўк. Хозирги кун таълими нафакат замонавий ёндашувларни, балки дарс бериш методикаси, таълим фаолиятининг хам хилма-хиллиги, ўкувчиларнинг ўз-ўзини назорат этишини йулга кўя билиши каби коидаларга нисбатан комплекс ёндашувни талаб этади. 144-мактаб педаго­гик жамоаси эса хавас килишга арзийдиган даражада бу ишнинг уддасидан чика олишган ва хозирги кунда янгидан-янги режалар устида иш олиб боришмокда.

Шоира СОДИКОВА,

Яккасарой туманидаги

144-мактабнинг она

тили ва адабиёт фани

ўкитувчиси

Leave a Reply